Gimnazjum Nr 5 w Rybniku

Karta zgłoszeniowa Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
22.04.2009.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA

 

Informacje dla kandydatów

i rodziców

 

Zasady rekrutacji  uczniów

do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera

w Rybniku

 

§ 1

 

1.     We wszystkich klasach pierwszych obowiązywać będzie nauka języka obcego:  języka angielskiego oraz języka niemieckiego lub                        j. rosyjskiego(do wyboru)

 

2.     Utworzone będą grupy zaawansowania ze względu na znajomość języka angielskiego.  Grupy będą utworzone w pierwszym tygodniu września po analizie umiejętności uczniów.

 

3.     W podaniu do szkoły należy określić na jaką dyscyplinę sportu będzie uczęszczać dziecko w ramach 4 godziny wychowania fizycznego. Należy podać dyscyplinę pierwszego wyboru. W przypadku, gdy na dyscyplinę  pierwszego wyboru będzie za duża liczba kandydatów uczeń zostanie wpisany na zajęcia z inną wybraną dyscypliną.

 

4.     Do podania można dołączyć informację z kim dziecko chce chodzić do klasy. W miarę możliwości zostanie przydzielone do klasy z osobami, które zostały podane w podaniu.

 

5.     Kartę zgłoszenia  dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do gimnazjum można wydrukować ze strony szkoły/zakładka rekrutacja/ lub pobrać w sekretariacie szkoły

 

§ 2

 

Zasady ogólne

 

1.     Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, oraz w miarę wolnych miejsc uczniowie zamieszkali w innych obwodach.

2.     Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu   na podstawie podania i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

3.    Przyjęcie ucznia odbywa się według procedury opisanej w § 3    

 

§ 3

 

Przyjmowanie uczniów

 

1.     Potwierdzeniem zamieszkania w obwodzie szkoły, jest informacja  rodzica/ prawnego opiekuna ucznia o zameldowaniu na pobyt stały w miejscu, które należy do obwodu szkoły lub potwierdzenie o zameldowaniu.

2.     Kandydaci do szkoły zobowiązani są drogą elektroniczną wypisać formularz rekrutacyjny do szkoły logując się na stronie

         

                       www.rybnik-gim.edu.com.pl/kandydat

            w terminie  od 16 kwietnia 2013 r. do 23 maja 2013 r.     

                      oraz  złożyć w szkole poniższe dokumenty:

 

- podanie rodziców o przyjęcie do gimnazjum

- kartę zgłoszenia potwierdzoną podpisem rodzica / opiekuna (można pobrać w sekretariacie lub ze strony szkoły)

 

3.     Kandydaci są zobowiązani dostarczyć  do 2 lipca 2013 r. do godz. 15.00

 

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- kartę zdrowia,

- zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku   nauki w szkole podstawowej,

- 1 zdjęcie legitymacyjne, czytelnie podpisane na odwrocie.

 

4.     Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci w miarę posiadanych miejsc na podstawie podania, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Decyzję o przyjęciu ucznia z poza obwodu podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji rekrutacyjnej (brana będzie pod uwagę m.in. ocena z zachowania)

 

5.     Listę przyjętych uczniów ustala komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, zgodnie z limitem miejsc, według ustalonych kryteriów.

 

6.     Komisja rekrutacyjna wywiesza na tablicy ogłoszeń szkoły listę przyjętych uczniów w terminie   5 lipca 2013 r. godz. 10.00

 

7.     Po ogłoszeniu listy rodzice/opiekunowie kandydata maja prawo w terminie do trzech tygodni złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.  Odwołanie należy złożyć w sekretariacie szkoły. Dyrektor rozpatruje je w terminie do dnia 25 sierpnia 2013 roku.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »